global_sports_tours_logo_PNG_RGB_300px

Flygbolagens ansvar

Flygbolags skadeståndsansvar för passagerare och
deras bagage (Montrealkonventionen)

Här sammanfattas de regler för skadeståndsansvar som tillämpas av EG-lufttrafikföretag enligt gemenskapslagstiftningen och Montrealkonventionen.

Ersättning vid dödsfall eller kroppsskada. Det finns inga ekonomiska gränser för skadeståndsansvaret vid passagerares kroppsskada eller dödsfall. För skador upp till 100 000 SDR* kan flygbolaget inte bestrida ersättningskrav. Om beloppet är högre kan flygbolaget motsätta sig krav om det kan bevisa att det
inte vållat skadan.

Förskottsbetalningar
Om en passagerare dödas eller skadas, skall flygbolaget betala det förskott som behövs för att tillgodose omedelbara ekonomiska behov inom 15 dagar från det att den person som har rätt till ersättning har
identifierats. En sådan förskottsutbetalning skall vid dödsfall vara minst 16 000 SDR*.

Förseningar av passagerare
Vid förseningar av passagerare är flygbolaget skadeståndsansvarigt, om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller om det var omöjligt för det att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret
vid förseningar av passagerare är begränsat till 4 150 SDR*.

Förseningar av bagage
Vid förseningar av bagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt, om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadorna eller om det var omöjligt för det att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret
vid förseningar av bagage är begränsat till 1 000 SDR*.

Förstörelse, förlust av eller skada på bagage
Flygbolaget är ansvarigt för skada vid förstörelse, förlust av eller skada på bagage upp till 1 000 SDR*. Vad gäller incheckat bagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt även om det inte vållat skadan,
utom då bagaget var defekt. Vad gäller handbagage, är flygbolaget skadeståndsansvarigt endast om det vållat skadan.

Högre gränser för bagage
En passagerare kan få rätt till en högre ekonomisk gräns för skadeståndsansvar genom att göra en särskild förklaring senast vid incheckningen och genom att betala en tilläggsavgift.

Klagomål avseende bagage
Om bagaget är skadat, förlorat eller förstört, måste passageraren snarast möjligt skriftligen klaga hos flygbolaget. Vid skada på incheckat resgods, måste passageraren skriftligen klaga inom sju dagar, och vid
försening inom 21 dagar, i båda fallen från den dag då bagaget ställts till passagerarens förfogande.

Utförande och avtalsslutande flygbolags skadeståndsansvar
Om det flygbolag som faktiskt utför flygningen inte är detsamma som det avtalsslutande flygbolaget, har passageraren rätt att rikta ett klagomål eller ett ersättningskrav till endera flygbolaget. Om ett
flygbolags namn eller kod är angivet på biljetten, är detta flygbolag det avtalsslutande flygbolaget.

Tidsfrist för att väcka talan
Talan vid domstol om ersättning måste väckas inom två år från den dag då luftfartyget ankom eller borde ha ankommit.

Grunden för informationen
Grunden för de ovan beskrivna reglerna är Montrealkonventionen av den 28 maj 1999, som genomförs i gemenskapen genom förordning (EG) nr 2027/97, ändrad genom förordning (EG) nr 889/2002 och
medlemsstaternas nationella lagstiftning.

* SDR används i internationella sammanhang där en nationell valuta
inte kan anges. SDR står för Special Drawing Rights, särskilda dragningsrätter, och utgörs av en valutakorg med olika nationella valutor vars värde ligger till grund för SDR. Mer information om SDR kan
man hitta på Internationella valutafondens hemsida www.imf.org

En SDR motsvarade i april 2010 ca 11 svenska kronor.