global_sports_tours_logo_PNG_RGB_300px

PUL

Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället - för verksamhet som bedrivs av såväl myndigheter som enskilda. Det finns dock ett antal undantag då lagen inte gäller, till exempel vid behandling av personuppgifter som en fysisk person utför i en verksamhet av rent privat natur

Personuppgiftslagen innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

De personuppgifter som varje resenär har hos Global Sports Tours behandlas konfidentiellt. Vi förbinder oss att inte lämna ut information om dig som enskild resenär eller grupp utan att detta har avtalts med avtalspart.

Samtycke
Med samtycke avses varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.
Samtycket kan vara antingen muntligt eller skriftligt. Det skall vara frivilligt.
Den registrerade måste innan samtycke ges ha fått sådan information att han
eller hon kan bedöma för- och nackdelarna med behandlingen av de personuppgifter det gäller och så att han eller hon kan utöva sina rättigheter enligt personuppgiftslagen. Ett samtycke skall vidare vara otvetydigt. Det får således inte rådan någon tvekan om att ett frivilligt samtycke verkligen föreligger.
Samtycket måste också vara särskilt, vilket innebär att det måste gälla en viss
behandling som rör den registrerade och som utförs av en viss personuppgiftsansvarig för vissa ändamål.
Personuppgiftslagen innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

sitemap