global_sports_tours_logo_PNG_RGB_300px

Resevillkor

Det är varje resesällskaps skyldighet att ta del av våra kataloguppgifter samt resevillkor. För resan gäller de Allmänna och Särskilda Resevillkor för paketresor som anges nedan. De allmänna villkoren har antagits i överenskommelse med Researrangörsföreningen i Sverige.

Anmälningsavgiften är minimum 2500:- per person för resor inom Europa och min 4000:- perperson för resor till resten av världen. Vid vissa typer av arrangeman kan högre avgift tas ut, detta meddelas i priserna för respektive arrangemang.

Anmälningsavgiften dras ifrån grundpriset vid slutfaktureringen. Anmälningsavgiften återbetalas ej vid bokad och betald anmälningsavgift.

Vid bokning av resa med avresedag inom 90 dagar från bokningstillfället så debiteras hela resans pris och slutbetalningen skall vara oss tillhanda senast 30 dagar innan avresan enlig gällande resevillkor i rese paketlagen.

1. Avtalet
1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.
Huvudresenären är den person som bokar resan och därmed ingår i avtal med Global Sports Tours. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer som önskar göra någon form av ändring av resan måste således göra detta via huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att han kan nås av viktiga meddelanden (t ex en tidtabellsändring) under den adress och det telefonnummer som denne angivit till Global Sports Tours.
1.1.2 Om resenär under 18 år reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg visande på samtliga målsmäns godkännande ska insändas till Global Sports Tours innan betalning av resan görs.
1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.
1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.
OBS! Resor enligt Global Sports Tourss katalog/prislista påbörjas och avslutas på den i katalogen/prislistan angivna avreseorten. Vi ber er uppmärksamma att anslutningsflyg inte ingår i Global Sports Tourss paketresa och Global Sports Tours fritar sig helt från ansvar för eventuella merkostnader i samband med flyg förseningar och tidtabellsändringar, vilken förorsakar att resenären inte kan nyttja anslutningsresan.
1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och
resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.
Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
1.6 Om avtalet av resenären t.ex. genom ändrad avreseort, ändrad avresedag, ändrad reselängd
räknas detta som en avbokning och nybokning enligt, vid ombokningstillfället, gällande prislista.
Ombokningsavgift uttas enligt gällande avbeställningsvillkor.
1.7 Resenären har skyldighet att själv kontrollera fakturan/färdhandlingarna så snart de erhålls.
Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser av väsentlig betydelse för resenären
skall vara noterade av säljare i fakturan/färdhandlingen för att kunna åberopas.
1.8 Resenärer som inte utnyttjar bokad utresa eller infinner sig för sent på flygplatsen, förlorar rätten
till paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej.
2. Betalning av priset för resan
2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet plus en fakturaavgift a 45,00 per faktura.
2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte
annat särskilt överenskommits.
2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift).
Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
Global Sports Tourss anmälningsavgift är min 2 500:- per person. Vid vissa arrangemang kan en
högre anmälningsavgift debiteras om avtalet med leverantörerna kräver det.
Observera att om delinbetalningen (anmälningsavgiften) inte är oss tillhanda inom 7 dagar så äger
Global Sports Tours rätten att avboka resan.
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet
och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.
Slutbetalningen för resan skall vara Global Sports Tours tillhanda senast 30 dagar före avresedagen
om inte annat särskilt angivits. Fullgjord betalning skall kunna styrkas.
Biljetterna skickas så de är resenären tillhanda senast 7 dagar före avresa. Har inte full betalning för
resan kommit Global Sports Tours tillhanda senast 30 dagar före avresedagen, äger Global Sports
Tours rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften och
eventuellt tilläggsfakturera enligt § 3. Vid beställning av resa inom 30 dagar före avresa skall det totala
priset för resan betalas omedelbart. Önskar resenären s.k. avbeställningsskydd skall detta anmälas
vid beställning av resan. Avgiften för avbeställningsskydd erlägges samtidigt med anmälningsavgiften
och återbetalas inte vid avbeställning eller annullering. Om resenär ej anger ny resenärs namn som kan överta researrnegemanget vi davbpkningstillfället äger Global Sports Tours rätten till arrangemanget.

2.4.1 Vid bokningar av flyg som sker utanför våra förbokade platser (allotment) så är dessa ej möjliga att avboka. Vid en sådan bokning tar vi omgående betalt för flyget och det är ej återbetalningsbart vid avbokning.
3. Resenärens rätt till avbeställning av resan
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.
- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
- Avbeställningskostnaden är alltid lägst anmälningsavgiften.
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften samt eventuella avbokningskostnader som kan uppkomma från utföraren dvs. hotell, flygbolag mm.
3.1.2 Vid avbeställning senare än 40 dagar, men tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga

25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften samt eventuella avbokningskostnader som kan uppkomma från utföraren dvs. hotell, flygbolag mm.
3.1.3 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 15 dagar före avresan skall resenären erlägga

75 % av resans pris samt eventuella avbokningskostnader som kan uppkomma från utföraren dvs. hotell, flygbolag mm.
3.1.4 Sker avbeställningen senare än 14 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.
3.1.5 För s.k. bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan. Vid avbeställning dessförinnan gäller punkt 3.1.1.

3.1.6 Vid vissa tillfällen kan en kostnad debiteras kund som inte täcks under 3.1.1 - 3.1.4, det kan vara flygbolag som tar ut avbokningskostnader, hotel som har speciella avbokningsavgifter, vid dessa tillfällen debietras resenär denna kostnaden i anslutningen till avbokningen. Avbokningsavgifter skall betalas inom 10 dagar til Global Sports Tours.
3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att
avbeställa resan, enligt följande.
- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
- Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.
3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2 - 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris dock högst 200 kronor.
3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med
vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.
3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och
vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.
3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.
3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2 - 3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.
3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.
Senast sju dagar efter avbeställningen skall läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg vara Global Sports Tours tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom:
A) läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang,
B) diagnos,
C) dag för första behandlingen/undersökningen,
D) datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa.
Av läkarintyget skall även läkarens tjänstgöringsadress och telefonnummer framgå samt läkarens namnförtydligande genom stämpel.
3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges på webbsida, broschyr eller i färdhandlingarna.
Avbeställning skall ske Personligen genom att omgående meddela Global Sports Tours. Därefter skall en skriftlig avbeställning utan dröjsmål insändas till Global Sports Tours. Vid avbeställning nära inpå avresan att Global Sports Tours inte kan nås skall avreseflygplatsen/flygbolaget kontaktas. Om resan inte avbokas innan flygets avgångstid är avbeställningskostnaden lika med resans pris. Om avbokningen inte kan ske direkt till Global Sports Tours pga av öppettider, måste kunden göra avbokningen direkt till flygbolaget på den flygplats som resan utgår ifrån.

Avbeställningen skall mailas till Global Sports Tours på följande email adress: mailto:avbestallning@gstours.se
3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.
3.5 Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Se punkt 1.1
3.6 För avbeställning av, teaterbiljetter, fotbollsbiljetter, idrottsbiljetter eller liknande evenemang gäller att om avbeställning sker inom 14 dagar före avresan, återbetalas ej biljettkostnaderna. Greenfee/starttider som är bokade utanför de greenfeepaket som är inkluderade i resans pris, återbetalas endast om Global Sports Tours erhåller ersättning från respektive golfklubb.
4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär .
4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.
Kvarstående resenärer Avgiften vid överlåtelse är normalt 300 kr/person. Vid tillåten överlåtelse av reguljärflygbiljett kan dock kostnaden komma att överstiga 300 kr/person. För dessa resor förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden för överlåtelsen enligt respektive reguljärflygbolags villkor.
5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan
5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.
5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet
Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.
Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa
Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar
1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller
2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.
5.4.1 Global Sports Tours har vid de flesta fall ej minimiantal för att genomföra resan och erbjuder samma service oberoende av antal resenärer. Vi förbehåller oss dock rätten att ställa in resan om antalet personer understiger 20 personer till berörda destinationer.
Global Sports Tours äger rätt att ställa in resan om inte det totala antalet resenärer överskrider 20 personer på destinationen eller att det är färre än 10 resenärer från någon enskild utreseflygplats. Global Sports Tours kan inte garantera reseledare  om antalet resenärer under veckan underskrider 20 personer. I förekommande fall erbjuds resenären om det är möjligt att resa på egen hand. Detta berättigar inte resenären till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation. Om en resa som Global Sports Tours har rätt att ställa in enligt föregående punkt ingår i en serie av resor, har Global Sports Tours rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande därom sker så snart som möjligt och i varje fall inte senare än som anges ovan under punkt 5.4. dvs 14 dagar före avresan (alternativt 10 dagar före avresan).
5.5. Ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. ändringar i transportkostnader
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 – 3 ovan i denna punkt.
Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kr.
Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m m.
Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

5.7 Tidtabell
Såvida inte annat angivits, är den vid avtalets ingående angivna avgångstiden och tiden för återkomst preliminär. De definitiva tiderna skall meddelas resenären så snart som möjligt och senast 14 dagar före avresan.
Om den definitiva avgångstiden, eller tiden för återkomst till avreseflygplatsen, enligt meddelande som sägs i föregående stycke avviker från de preliminära tiderna med mer än 8 timmar, skall resenären vara berättigad att frånträda avtalet om resan inte påbörjats. Om resenären frånträder resan, skall hela det belopp resenären erlagt för resan återbetalas. Frånträdande skall ske snarast och senast 4 dagar efter det att resenären informerats om de definitiva avgångs- eller återkomsttiderna. Förändring av de preliminära avgångs- eller återkomsttiderna, ändrad flygroute, mellanlandning, berättigar inte resenären till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation.

5.8 Flygförseningar och förlorat/försenat bagage
Vid flygförseningar och förlorat/försenat bagage ersätts kunden utifrån de regler som gäller berört flygbolag. Global Sports Tours ersätter inte för förlorad golfdag/greenfee, sportevenemang,  hotell, hyrbil eller ej nyttjad
del av halv eller helpension. Global Sports Tours rekommenderar alltid resenären att kontrollera hemförsäkringens reseskydd eller teckna en tilläggsförsäkring via Europeiska eller Solid

5.9 Ändring av tidtabeller
Vi reserverar oss för tidtabellsändringar och ändringar beträffande mellanlandningar som beslutas utanför vår kontroll. Tidtabellen för resorna i programmet är inte fastställd vid bokningen av resan. På biljetten och i programmet angivna tider för utresa och hemresa är endast preliminära och kan komma att ändras vid ett eller flera tillfällen före resan. Arrangören skall dock senast 15 dagar före utresan precisera de avgångstider som skall gälla för resan.
Om de preciserade avgångstiderna för utresan eller hemresan som skall gälla för resan avviker från de preliminära avgångstiderna enligt biljetten med mer än 12 timmar, har resenären rätt att frånträda avtalet. Vidare gäller de allmänna resevillkoren avseende arrangörens ändringar före avresa.
Om resenären önskar utnyttja sin rätt enligt föregående stycke att frånträda avtalet skall meddelande om detta lämnas till arrangören inom skälig tid från det att resenären fått information om avgångstiderna.
Det är resenärens ansvar att på resmålet hålla sig underrättad om eventuellt ändrade hemresetider.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.
Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.1.2 Stängd golfbana och banarbete
I de fall där golfbanan tvingas stänga på grund av väderförhållande så som regn, storm, torka, snö, frost, åska eller annan orsak till att spel på banan kan medföra skada för spelare eller banan utgår ingen ersättning i de fall där greenfeen är inkluderad i priset om inte golfbanan ersätter Global Sports Tours.

6.1.3 Stängda pister och längdåkningsspår
I de fall där pisterna och längdåkningsspåren på grund av rådande väderleksförhållanden utgår ingen ersättning i de fall där liftkort, anmälningsavgifter, startavgifter eller andra avgifter är inkluderade i priserna om inte leverantören ersätter Global Sports Tours

6.2 Andra fel och brister
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009),
luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7. Reklamation och avhjälpande
7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta skall ske på resmålet för att ge Global Sports Tours en möjlighet att korrigera det fel som uppstått.
7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.
7.4 Reklamation

8. Resenärens ansvar under resan
8.1 Arrangörens anvisningar m.m.
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
8.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.
8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av
avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
8.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.
9. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Konsumentverket/KO har träffat överenskommelse om ovanstående villkor med följande branschförbund:
Särskilda resevillkor för grupp- och konferensresor
För gruppresor gäller speciella resevillkor, kontakta våra säljare för mer information
esenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

Förbehåll om ändringar
Global Sports Tours förbehåller sig rätt att innan ­avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i broschyr/prislista. Global Sports Tours förbehåller sig också rätt att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vid ­sådana ändringar gäller bestämmelserna i de allmänna resevillkoren. Vi reserverar oss för ev tryckfel i broschyr/prislista/webbsida.